News
אתה נמצא כאן: ראשי » מאמרים אחרונים » הצבא המוסרי בעולם.

הצבא המוסרי בעולם.

אלוף (דימ) שלמה גזית.

מייחסים לרב-אלוף שאול מופז את האמירה כי צה"ל הוא הצבא הכי מוסרי בעולם. אינני שותף לקביעה זו, זו אמירה יומרנית שממילא אין יכולת להוכיחה וחבל שקנתה מהלכים בציבור. יש תחומי פעילות שונים שנקבעו לגביהם מדדים ושנה אחר שנה, נערכים אחריהם מעקבים, סקירות ומבחנים השוואתיים. מוסר הצבאות איננו כלול בהם. אין גם צידוק או אפשרות מעשית לבחון זאת – חלק ניכר מצבאות העולם איננו מעורב כלל בלחימה, מה טעם, איפוא, להשוות את המוסר של צבא הולנד היום עם המוסר של צבא סוריה. אני יכול להבין את מי שמציב את הרף וקובע מטרה שעל צה"ל לחתור כל הזמן לחתור לקראתה – להיות הצבא המוסרי בעולם! למי שקבע רף זה (ודומני כי דוד בן-גוריון, הוא שקבע זאת) היו ככל הנראה שתי מטרות – הראשונה, הצבת נורמה מוסרית עליונה, נורמת מוסר יהודית, ברוח מסורת נביאי ישראל; והשנייה – התייחסות ריאל-פוליטית, חובת התנהגות המודעת לעין העולם הבוחנת בדקדקנות-יתר את מעשיה של ישראל, ובייחוד בכל הכרוך בקשריה עם העולם החיצון.

 מי שמבקש להשיג יעד זה חייב להציבו כיעד בכל רמות הפעילות הצבאית – החל בדרג העליון, בהטלת המשימות ובקביעת דרכי הביצוע, דרג הממשלה ושר הביטחון, בהמשך, בדרגי הביצוע של כל זרועות צה"ל, בתכנון ובפקודות המטה הכללי, ולבסוף – בדרג  החיילים הפועלים בשטח. כל אלה חייבים להתמודד מדי יום ביומו  עם דברי השופט אשר התריע מפני "מעשים אשר דגל שחור מתנופף מעליהם".

 יש לצה"ל שלושה מאפיינים המשפיעים על הנורמה המוסרית של לוחמיו.הראשון, ואולי החשוב ביותר, הוא שרות החובה של הנשים בצה"ל. יחידה צבאית בה משרתים נשים וגברים, זה לצד זו, יש בה ככלל נורמה מוסרית גבוהה יותר; השני, שרות החובה על פי חוק. צעירים וצעירות רבים, אשר בדרך הטבע לא הייתה להם כוונה להגיע לשרות צבאי, מוצאים עצמם במדים. עובדה זו מקרינה על כלל כוחות צה"ל ומשפיעה על חיילי החובה, המהווים את המשפך דרכו מגיעים לקצונה, ובהמשך לקצינים ולמשרתים בשרות הקבע. מרביתם לא היו מעלים זאת על דעתם, אלמלא גיוס החובה לשרות. והשלישי, זה הקל"ב, השרות הקרוב לבית. לוחמי צה"ל אינם נדרשים לתקופות שרות של חודשים ואף של שנים הרחק מן הבית. חייל המגיע כמעט מדי שבוע הביתה וממשיך לקיים את מכלול קשריו הרגילים עם ידידיו ומשפחתו, לא ייקלע להתנהגות של חברו המשרת מעבר לים ונדרש להווי חיים חדש ושונה.

 שלא כצבא הולנד, צה"ל הוא צבא שלוחמיו נמצאים במצבי לחימה פעילה 365  ימים ולילות בשנה. במצב דברים זה אין לצפות ל- 100% של התנהגות מוסרית. בודאי שלא אדרוש זאת מאחרון הטוראים, אולם אעמיד במבחן את הדרגים הגבוהים והעליונים – אמנם גם אלה פועלים תחת לחץ אך עליהם לממש את שתי המטרות שהזכרנו – הדבקות בנורמה המוסרית העליונה ובחינה מדוקדקת של המציאות הפוליטית. צה"ל, הצבא הכי מוסרי בעולם? לא הייתי אומר זאת, אך כן הייתי אומר –  צה"ל מצוי במרוץ מכשולים פרמננטי, כל משוכה שהוא נדרש לדלג מעליה בוחנת את מוסריותו.

תגובות

Comments are closed.

Scroll To Top